نمونه سوالات متون حقوقی به زبان خارجه ارشد


توضیحات

مجموعه نمونه سوالات درس متون حقوقی به زبان خارجه ارشد

arshad[www.Rdaneshjoo.ir]

سوالات بهمراه پاسخنامه درس متون حقوقی به زبان خارجه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شامل نیمسال های زیر می باشد:

سوالات ترم نیمسال اول 94-93 

سوالات ترم نیمسال اول 93-92 

سوالات ترم نیمسال دوم 92-91 

سوالات ترم نیمسال اول 92-91 

سوالات ترم نیمسال دوم 91-90 با پاسخنامه

سوالات ترم نیمسال اول 91-90 

سوالات ترم نیمسال دوم 88-87 

سوالات ترم نیمسال اول 88-87 

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی

عنوان درس: متون حقوقی به زبان خارجه

کد درس: 1223150

 

 دانلود فایل